เลือกบทเรียน
 
          จากแนวความคิดและนโยบายเกี่ยวกับ E-University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้นำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Coursewere มาใช้ภายใต้ E-Learning โดยใช้เทคโนโลยีทางความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อช่วยให้้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ ในทุกที่ ทุกโอกาส และยังเป็นการเสริมทักษะ เตรียมทความพร้อมในการเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนของนิสิตนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          E-Courseeare ของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 บทเรียน ได้แก่

1. บทเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบทเรียนพื้นฐานที่เกี่ยวกับ การทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น บทเรียนภาษาญี่ปุ่น

2. English Through Songs เป็นบทเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นการประยุกต์การเีรียนภาษาอังกฤษ ผ่านทางเพลง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่บทเรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถฝึกผนภาษาอังกฤษได้อย่างเพลินเพลิน English Through Songs

3. Word Factory (Game) Word Factory (Game)

4. วิชาประวัติดนตรีไทย เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา 01385223 ประวัติดนตรีไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีไทยในสมัยต่าง ๆ เครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภท รวมถึงมีแบบทดสอบที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปฝึกทำเพื่อทดสอบความรู้ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนในส่วนของเนื้ื้้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ข้อแนะนำก่อนการใช้งานสื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติดนตรีไทย
      1. เพื่อความสมบูรณ์ของบทเรียน ควรปรับหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels
      2. ถ้าใครมี font นามสกุล DSE ในเครื่องแล้ว ไม่ต้องลง font ใหม่ (ใช้ font AngsanaDSE)
      3. ถ้ายังไม่มีสามารถ Download ได้ 

(คลิ้กเพื่อ Download AngsanaDSE font)

วิชา 01385223 ประวัติดนตรีไทย

5.เว็บไซต์บริการการเรียนแบบเสริมวิชา Foundation English 01355113 โดยผศ.ดร.ณัฐกานต์ สุขชื่น ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ชื่อ LearnSquare มาใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อันจะทำให้ผู้เรียนทุกคน ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุด ควบคู่ไปกับการทำงาน การเรียนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปยังสถานที่เรียน
Foundation English 355113