ระบบจองออนไลน์ (Version ทดลองใช้งาน)
   
ระบบจองห้องเรียน
สามารถเข้าใช้ระบบจองห้องด้วย Account KU
ระบบจองห้องประชุม
 
ระบบจองรถยนต์
ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2
ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
 
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ขอเพิ่มรายชื่อเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities Kasetsart University.